Označené ‘škoda’

Postavení poškozeného | Náhrada škody

Vlastník motorového vozidla, nikoliv řidič, jemuž byla jiným účastníkem silničního provozu způsobena škoda, se ocitá v pozici poškozeného. Jako poškozený má nárok na náhradu vzniklé škody.

Škodu poškozenému hradí pojišťovna viníka nehody. Pokud není viník pojištěn, hradí škodu Česká kancelář pojistitelů z Garančního fondu. Náhrada škody se řídí zejména zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a dále zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník.

Přelomový je nález Ústavního soudu České republiky ÚS 2221/07.  Z nálezu mimo jiné vyplývá definice postavení poškozeného:

Poškozený se ve své roli neocitl dobrovolně, nýbrž mu byla v podstatě vnucena protiprávním jednáním jiného účastníka silničního provozu.  Tato definice má praktický dopad na řadu nároků poškozeného. Cílem tohoto článku není detailně objasňovat jednotlivé  částí nálezu. Lze však velmi doporučit jeho přečtení.

Fakta, která je dobré mít na paměti:

  • Důkazní břemeno nese poškozený. Prokazuje výši skutečné škody i účelnost nákladů vynaložených na její odstranění.
  • Poškozený je povinen dodržet tzv. Obecnou preventivní povinnost, uloženou Občanským zákoníkem. Ukládá poškozenému povinnost zabránit vzniku dalších škod. Často bývá tato povinnost vykládána jako “povinnost nenavyšovat škodu”, tedy de facto nenárokovat vše, ale jen to nejnutnější a nejlevnější. To je nesprávná interpretace, zjevně účelová. Rozdíl mezi “navyšováním škody” a zabráněním vzniku “dalších” škod je zřejmý. Smyslem předcházení dalším škodám je například situace, kdy z havarovaného vozu uniká olej do řeky. Poškozený toho nedbá a ač má možnost, tak znečištění řeky nijak nezabrání. Právě na tuto situaci Občanský zákoník pamatuje a právě v tomto případě ukládá poškozenému povinnost vyvinout maximální úsilí k zabránění vzniku dalších škod.
  • Poškozený má nárok na náhradu skutečné škody. Nelze po poškozeném v souvislosti s uplatňováním škody spravedlivě požadovat, aby snížil svůj životní standard, nebo aby investoval bez náhrady svůj čas v souvislosti s uplatňováním svých nároků, aniž by mu byly tyto ztráty a újmy v plném rozsahu nahrazeny.
  • Právem poškozeného je nechat se zastoupit. Je běžné a velmi vhodné nechat se zastoupit odborníkem a maximalizovat tak svůj prospěch (např. jednání před soudem – advokát, nebo finančním úřadem – daňový poradce). Při prosazování náhrady škody může za poškozeného jednat zástupce, specialista na danou problematiku. Takovou možností je Asociace poškozených. Pro poškozeného je zastoupení zdarma, bez jakékoliv finanční spoluúčasti poškozeného.
  • Existuje řada nároků, na jejichž náhradu má poškozený právo. Opět smyslem tohoto příspěvku není detailní rozbor který by vydal na několik stránek. Stručně shrňme základní nároky, a to škoda na vozidle, škoda vzniklá nutností zapůjčení náhradního vozidla (pro zachování běžného životního standardu), škoda na zdraví, ušlý zisk (prokázání je poměrně složité), škoda na ostatních movitých věcech, škoda vzniklá ztížením společenského uplatnění atd.

Pokud se poškozený rozhodne uplatnit škodu sám, je dobré vědět něco o pojmech parciální škoda, totální škoda, znalecký standard č. 1, amortizace, diskont, cena obvyklá, doba obvyklá pro ten či onen úkon, hodnota zbytků atd. atd. Pro ilustraci je uveden jen základní výčet pojmů, se kterými se poškozený nepochybně setká a kde každý z nich ovlivňuje množství peněz, které jako náhradu škody z dopravní nehody obdrží.

zdroj: Nález ústavního soudu – nalus.usoud.cz | Upozornění: Rozhodnutí Ústavního soudu publikovaná v elektronické podobě na této internetové stránce slouží pouze pro informaci o rozhodovací činnosti Ústavního soudu. Autentické jsou pouze originály a stejnopisy rozhodnutí se státním znakem a podpisem příslušné úřední osoby. Elektronické verze rozhodnutí Ústavního soudu jsou na této internetové stránce k dispozici zdarma. Jejich další používání včetně používání doprovodných informací je povoleno pod podmínkou, že je výslovně uveden jako zdroj nalus.usoud.cz, zmíněna jeho bezplatnost a upozorněno na jeho neautentickou povahu.

Škoda letos dosáhne nového prodejního rekordu

Automobilka Škoda prodá v roce 2010 tolik automobilů, jako dosud nikdy. Šéf prodeje Škoda Auto Jürgen Stackmann počítá za celý rok s dvojciferným růstem

.

S nárůstem o 12,3 % a 702 400 prodanými vozy překonala česká automobilka už po jedenácti měsících celkový výsledek uplynulého roku (leden až prosinec 2009 – 684 200 vozů) a poprvé překročila hranici 700 000 prodaných automobilů.

Jen v listopadu si značka celosvětově polepšila o 15,8 % a prodala 64200 vozů (listopad 2009 – 55 500 vozů). Vysoké dvojciferné nárůsty prodejů zaznamenala Škoda Auto především na růstových trzích v Číně, Indii a Rusku.

“Škoda se rozjíždí a má všechny předpoklady k tomu, aby byl nárůst v letošním roce dvojciferný. Se silným růstem vlistopadu jsme na nejlepší cestě k dosažení naší letošní odbytové prognózy ve výši 750 000 vozů. To je více než solidní základ pro naše ambiciózní růstové cíle příštích let,” podtrhl Jürgen Stackmann, člen představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast prodeje a marketingu.

Na domácím českém trhu se automobilce podařilo dále posílit svou vedoucí pozici. Tržní podíl v listopadu vzrostl na 34,3 % (loni 32,9 %). Automobilka v České republice prodala v prvních jedenácti měsících roku 53 400 vozů (leden-listopad 2009 – 50 800). To odpovídá nárůstu o 5,1 % proti předchozímu roku. Vysoké nárůsty prodejů zaznamenaly modely Octavia Combi a Superb Combi. K zákazníkům zamířily také první vozy druhé generace modelu Octavia Tour.

Také ve střední a východní Evropě Škoda Auto dále zlepšovala svou pozici.  Na Ukrajině (+15,9 %),v Maďarsku (+11,4 %), Slovinsku (+18,8 %), Estonsku (+17,5 %) nebo Srbsku (+24,4 %) zvýšila jak počty vozů dodaných zákazníkům, tak i tržní podíly.

Podíly na trhu zvýšila Škoda Auto i v západní Evropě (bez Německa). V Irsku (+107,0 %), v Nizozemí (+92,1 %), ve Finsku (+52,6 %) nebo ve Velké Británii (+23,1 %) dosáhla automobilka značných nárůstů prodejů.

Vysokým tempem nadále rostly trhy Indie, Číny a Ruska. Škoda Auto zaznamenala ve všech třech zemích dvojciferný růst. V Indii vzrostl počet Škoda Superb kombi blackdodávek v prvních jedenácti měsících o 33,3 % na 17 800 vozů (leden-listopad 2009 – 13 300). V Číně je Škoda Auto v letošním roce s doposud 167 000 (loni 106 900) prodanými vozy o 56,2 % nad úrovní loňského roku. V Rusku bylo prodáno 41 500 vozů (loni 30 100), což představuje nárůst o 37,9 %.

Vysokého růstu prodejů dosahuje Škoda Auto také na dalších rozvíjejících se trzích: v Egyptě(+154,4 %), v Turecku (+90,0 %), v Izraeli (+58,4 %) a v Austrálii (+32,1 %).

Dodávky zákazníkům v listopadu 2010 (modely značky Škoda v porovnání s listopadem 2009):Octavia 27 000 vozů (+28,9 %), Fabia 19 500 vozů (-0,7 %), Superb 8 700 vozů (+59,2 %), Yeti 4 500 vozů (+75,5 %), Roomster 2 900 vozů (-12,2 %), Octavia Tour 1 800 vozů (-51,6 %).

zdroj: Škoda