Označené ‘poškozený’

Kdo je poškozený dopravní nehodou při odbočování doleva

Předjíždíte, předjížděné vozidlo začne odbočovat doleva a dojde ke střetu. Dopravní nehoda, kdy dohoda o vině bývá problematická.

V úvahu přichází porušeni několika pravidel silničního provozu. Definovat viníka lze podle toho co kdo porušil.

Odbočujete-li vlevo, nesmíte ohrozit, ani omezit vozidlo jedoucí v jiném jízdním pruhu, v tomto případě je jím vozidlo předjíždějící. Pokud se však jedná o křižovatku, řidič předjíždět nesmí.

Pro řidiče odbočujícího vozidla platí, že před uvažovaným úkonem, musí mimo zjištění situace v protisměru před sebou, zjistit důkladně i situaci za sebou. Důkladně znamená,že vidí-li za sebou vozidlo, musí současně odhadnout v jaké vzdálenosti je za odbočujícím vozidlem a jakou jede asi rychlostí. Pokud je již předjíždějící vozidlo najeté na předjíždění, musí řidič odbočujícího vozidla strpět předjetí a případně i zastavit v jízdě. A to bez ohledu, že má například již v činnosti ukazatel změny směru jízdy.

Naopak nelze po odbočujícím řidiči požadovat, aby se při odbočování nepřetržitě či průběžně díval za sebe a nevěnoval se náležitě odbočovacímu manévru, jakož i nesledoval, co se děje ve směru jeho jízdy. Vozidla jedoucí za odbočujícím vozidlem, které má řádně zapnutý směrový ukazatel ohlašující změnu směru jízdy, si mají počínat tak, aby na tuto změnu stihly za normálních okolností včas zareagovat.

Pokud tedy řidič odbočujícího vozidla včas a správně vyhodnotí dopravní situaci za sebou, může bezpečně zamýšlený úkon odbočení doleva nebo předjíždění nebo objíždění provést. Pokud je vozidlo za ním na takovou vzdálenost a jede takovou rychlostí, že zamýšlený úkon odbočení doleva, předjíždění nebo objíždění provést bezpečně nemůže, musí zpomalit nebo zastavit a strpět, že úkon provede až ho předjíždějící vozidlo bezpečně mine.

Dopravní nehoda při odbočování vlevo může být tedy ohledně určení viníka poměrně problematickou záležitostí. Potřebujete-li řešit situaci s druhým řidičem ihned na místě, je vhodné využít bezplatné telefonické konzultace s odborníkem 775 11 38 01.

Postavení poškozeného | Náhrada škody

Vlastník motorového vozidla, nikoliv řidič, jemuž byla jiným účastníkem silničního provozu způsobena škoda, se ocitá v pozici poškozeného. Jako poškozený má nárok na náhradu vzniklé škody.

Škodu poškozenému hradí pojišťovna viníka nehody. Pokud není viník pojištěn, hradí škodu Česká kancelář pojistitelů z Garančního fondu. Náhrada škody se řídí zejména zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a dále zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník.

Přelomový je nález Ústavního soudu České republiky ÚS 2221/07.  Z nálezu mimo jiné vyplývá definice postavení poškozeného:

Poškozený se ve své roli neocitl dobrovolně, nýbrž mu byla v podstatě vnucena protiprávním jednáním jiného účastníka silničního provozu.  Tato definice má praktický dopad na řadu nároků poškozeného. Cílem tohoto článku není detailně objasňovat jednotlivé  částí nálezu. Lze však velmi doporučit jeho přečtení.

Fakta, která je dobré mít na paměti:

  • Důkazní břemeno nese poškozený. Prokazuje výši skutečné škody i účelnost nákladů vynaložených na její odstranění.
  • Poškozený je povinen dodržet tzv. Obecnou preventivní povinnost, uloženou Občanským zákoníkem. Ukládá poškozenému povinnost zabránit vzniku dalších škod. Často bývá tato povinnost vykládána jako “povinnost nenavyšovat škodu”, tedy de facto nenárokovat vše, ale jen to nejnutnější a nejlevnější. To je nesprávná interpretace, zjevně účelová. Rozdíl mezi “navyšováním škody” a zabráněním vzniku “dalších” škod je zřejmý. Smyslem předcházení dalším škodám je například situace, kdy z havarovaného vozu uniká olej do řeky. Poškozený toho nedbá a ač má možnost, tak znečištění řeky nijak nezabrání. Právě na tuto situaci Občanský zákoník pamatuje a právě v tomto případě ukládá poškozenému povinnost vyvinout maximální úsilí k zabránění vzniku dalších škod.
  • Poškozený má nárok na náhradu skutečné škody. Nelze po poškozeném v souvislosti s uplatňováním škody spravedlivě požadovat, aby snížil svůj životní standard, nebo aby investoval bez náhrady svůj čas v souvislosti s uplatňováním svých nároků, aniž by mu byly tyto ztráty a újmy v plném rozsahu nahrazeny.
  • Právem poškozeného je nechat se zastoupit. Je běžné a velmi vhodné nechat se zastoupit odborníkem a maximalizovat tak svůj prospěch (např. jednání před soudem – advokát, nebo finančním úřadem – daňový poradce). Při prosazování náhrady škody může za poškozeného jednat zástupce, specialista na danou problematiku. Takovou možností je Asociace poškozených. Pro poškozeného je zastoupení zdarma, bez jakékoliv finanční spoluúčasti poškozeného.
  • Existuje řada nároků, na jejichž náhradu má poškozený právo. Opět smyslem tohoto příspěvku není detailní rozbor který by vydal na několik stránek. Stručně shrňme základní nároky, a to škoda na vozidle, škoda vzniklá nutností zapůjčení náhradního vozidla (pro zachování běžného životního standardu), škoda na zdraví, ušlý zisk (prokázání je poměrně složité), škoda na ostatních movitých věcech, škoda vzniklá ztížením společenského uplatnění atd.

Pokud se poškozený rozhodne uplatnit škodu sám, je dobré vědět něco o pojmech parciální škoda, totální škoda, znalecký standard č. 1, amortizace, diskont, cena obvyklá, doba obvyklá pro ten či onen úkon, hodnota zbytků atd. atd. Pro ilustraci je uveden jen základní výčet pojmů, se kterými se poškozený nepochybně setká a kde každý z nich ovlivňuje množství peněz, které jako náhradu škody z dopravní nehody obdrží.

zdroj: Nález ústavního soudu – nalus.usoud.cz | Upozornění: Rozhodnutí Ústavního soudu publikovaná v elektronické podobě na této internetové stránce slouží pouze pro informaci o rozhodovací činnosti Ústavního soudu. Autentické jsou pouze originály a stejnopisy rozhodnutí se státním znakem a podpisem příslušné úřední osoby. Elektronické verze rozhodnutí Ústavního soudu jsou na této internetové stránce k dispozici zdarma. Jejich další používání včetně používání doprovodných informací je povoleno pod podmínkou, že je výslovně uveden jako zdroj nalus.usoud.cz, zmíněna jeho bezplatnost a upozorněno na jeho neautentickou povahu.