Označené ‘autovrak’

Doklad o Ekologické likvidaci autovraku

Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, je součástí nutných podkladů k trvalému vyřazení automobilu z registru vozidel.

Doklad o ekologické likvidaci autovraku je vystaven fyzické nebo právnické osobě zapsané v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. V zastoupení může jednat i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.

Zbavujete-li se autovraku, existuje povinnost autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Tato povinnost se týká nejen vlastníků vozidel, ale i obcí, na které tato povinnost přechází v případě nemožnosti zjistit vlastníka vozidla.

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku postupuje v souladu s provozním řádem tohoto zařízení. Zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla, předá předávající osobě bezplatně písemné potvrzení o převzetí autovraku.

Postup při ekologické likvidaci autovraku:

1. Navštivte nejbližší zařízení ke sběru nebo zpracovatelské zařízení.

2. Doklad o ekologické likvidaci vozidla získáte u zařízení ke sběru nebo zpracovatelského zařízení, které má povolení k nakládání s autovraky (povolení k nakládání s nebezpečnými odpady) a je oprávněno vystavit potvrzení o převzetí autovraku.

3. Při likvidaci auta je nutné předložit občanský průkaz,u firemních vozidel originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku, technický průkaz vozidla (TP).

4. Vyplníte formulář o ekologické likvidaci autovraku. Zařízení ke sběru a zpracovatelské zařízení má vlastní předtištěné formuláře.

5. Předáte autovrak k likvidaci.

V případě, že zlikvidujete autovrak v rozporu se zákonem, může Obecní úřad uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.